Forskning

Loggorna för samarbetspartners för STandUP for Wind
Loggorna för samarbetspartners för STandUP for Wind

Vi vill genom tvärvetenskaplig forskning främja utvecklingen för mer vindkraft i det svenska elnätet. Detta gör vi genom att besvara ett flertal relevanta frågor inom våra åtta forskningsområden. Forskningen har ambitionen att förstå såväl helheten som hur de ingående delsystemen samverkar samt hur de olika delsystemen fungerar var för sig vid planering, etablering och integration av vindkraft. 

Genom att föra samman dessa forskningsområden i detta centrum länkas kompetenser, vilket innebär att vi kan uppnå både samordningseffekter och kunskapsutbyte.

Ta reda på mer om STandUP for Winds forskningsprojekt (informationen är på engelska)

STRÖMNINGSMEKANIK FÖR VINDTURBINER I VINDKRAFTPARKER OCH SKOGAR

Illustration av en vindvak.
Illustration av en vindvak.

Hur ska vi placera vindkraftverk för att undvika att de påverkar varandra mer än nödvändigt? Hur fångar enskilda turbiner upp vinden? Hur bromsas vind upp? Hur fördelar sig vind i  vindkraftparker och skogar? 

Ta kontakt med STandUP for Winds ansvariga person för strömningsmekanik för vindturbiner i vindkraftparker och skogar, Stefan Ivanell, Uppsala University.

Här finns mer information om strömningsmekanik för vindturbiner i vindkraftparker och skogar (informationen är på engelska).

ELSYSTEM

Var, när och hur ska vindkraften kopplas bort för att minimera begränsningar? Hur kan ett havsbaserat vindkraftnav hjälpa till att dela reserver? Hur hanterar vi osäkerhet från vindkraftsprognoser i planering och drift av kraftsystem? Hur påverkar el från vindkraft planering, konstruktion och reglering av elnätet?

Ta kontakt med STandUP for Winds ansvariga person för elsystem, Elis Nycander, Kungliga Tekniska Högskolan.

Här finns mer information om elsystem (informationen är på engelska).

Installerade vindkraftsparker i de svenska prisområdena SE1 - SE4.
Installerade vindkraftsparker i de svenska prisområdena SE1 - SE4.

LJUD

Resultat från två olika metoder för modellering av ljudutbredning, paraboliska ekvationer och strålspårningsmetoder.
Resultat från två olika metoder för modellering av ljudutbredning, paraboliska ekvationer och strålspårningsmetoder.

Hur påverkar vindförhållandena ljudgenerering och spridning? Hur kan vi undvika att de som bor i närheten påverkas av turbinbuller? 

Ta kontakt med STandUP for Winds ansvariga person för ljud, Karl Bolin, Kungliga Tekniska Högskolan.

Här finns mer information om ljud (informationen är på engelska).

VERTIKALAXLADE VINDKRAFTSYSTEM

Illustration av hur atmosfärisk turbulens påverkar vindvaken.
Illustration av hur atmosfärisk turbulens påverkar vindvaken.

Forskningen syftar till att öka förståelsen för den vertikalaxlade tekniken. Den vertikalaxlade tekniken har specifika tillämpningar vid till exempel turbulenta miljöer och bullerkänsliga installationer samt även storskaliga tillämpningar som vindkraftsinstallationer över 10 MW och flytande offshore teknik. Forskningen innefattar aerodynamik, mekanik och elektricitetslära samt  innefattar experimentell verksamhet på flera vertikalaxlade vindkraftverksprototyper.

Ta kontakt med STandUP for Winds ansvariga person för ljud, Hans Bernhoff, Uppsala universitet.

Här finns mer information om vertikalaxlade vindkraftsystem (informationen är på engelska).

GENERATORER OCH STYRSYSTEM

Hur designar du en stor direktdriven generator för ett vindkraftverk? Hur fungerar de olika styrsystemen för en enskild turbin och för hela vindkraftparken? Forskningen fokuserar på permanentmagnetiserade direktdrivna generatorer, elsystem och kontrollsystem för vindkraftverk.

Ta kontakt med STandUP for Winds ansvariga person för ljud, Hans Bernhoff, Uppsala universitet. 

Här finns mer information om generatorer och styrsystem (informationen är på engelska).

Experimentellt arbete: Ersättning av en rotor med sällsynta jordartsmetallmagneter till en rotor med ferritmagneter.
Experimentellt arbete: Ersättning av en rotor med sällsynta jordartsmetallmagneter till en rotor med ferritmagneter.

LANDSKAP OCH DELTAGANDE PLANERING

Vindkraft verk och ett hus i landskap.
Vindkraft verk och ett hus i landskap.

Vilka är konsekvenserna för planering av vindkraft ur landskapssynpunkt? Hur kan deltagarplanering för vindkraft utformas och utvecklas? Dessa frågeställningar inkluderar perspektiv på  landskapsekologi, kulturgeografi, hållbar utveckling och rättvisa miljövillkor.

Ta kontakt med STandUP for Winds ansvariga person för ljud, Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet. 

Här finns mer information om landskap och deltagande planering (informationen är på engelska).

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Korrekt hanterad drift och välplanerat underhåll är mycket viktiga för ett framgångsrikt utnyttjande av vindkraftsparker och förebyggande av fel som kan orsaka långvariga strömavbrott och kräver extra kostnader för reparation.

Ta kontakt med STandUP for Winds ansvariga person för drift och underhåll, Patrik Hilber, Kungliga Tekniska Högskolan.

Här finns mer information om drift och underhåll (informationen är på engelska).

Illustrerad bild för drift och underhåll
Illustrerad bild för drift och underhåll
Senast uppdaterad: 2023-05-23