WEBBINARIUM OM RENSKÖTSEL OCH VINDBRUK

I norra Sverige har en omfattande vindkraftsutbyggnad pågått i många år och det projekteras för ytterligare etableringar. I vissa fall krockar intressen mellan rennäring och vindkraft. Frågorna är komplexa och nya rön har kommit fram i ny forskning som bedrivits av forskargrupper i Sverige och Norge i nära samarbete med renskötare. Dessa forskningsrön kan bidra med kunskap till planering. I webbinariet får du veta mer och får också möjlighet att ställa frågor.

TID
Onsdagen den 13 oktober 2021 kl. 14.00 - 15.00

PLATS
Onlineforum

MEDVERKANDE
Jonathan Edward Colman, Universitet i Oslo Under 25 år har han forskat om samspel mellan renar och utbyggnation samt varit ledare för och deltagit i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt om vindkraftverkets inverkan på renarnas markanvändning.

Anna Skarin, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Anna forskar om vad som driver renens beteende, om renens och renskötarens val av betesområde och hur de interagerar med omgivningen. Sedan 2009 har hon varit projektledare för fyra olika forskningsprojekt om hur renar och renskötsel påverkas av vindkraftutbyggnad. Vidare arbetar hon med frågor kring hur rovdjur påverkar renarnas val av betesområde och hur renens naturliga betesbeteende påverkas av utfodring.

Moderator: Åsa Elmqvist Åsa arbetar på Vindvals kansli med att samordna forskning om vindkraftens miljöeffekter.

MER
Det här webbinariet är det andra av tre som sänds under 2021. Det kommer filmas under sändning och finns därefter att se på vindkraftskurs.se/webbinarier/.
Webbinarierna ges inom ramen för vindkraftskurs.se som är en webbaserad kurs som främst riktar sig till handläggare inom offentlig sektor, men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Kursen är skapad och drivs av Uppsala universitet Campus Gotland och finansieras av Energimyndigheten.

NYHET
En ny version av Vindkraftskurs.se har nyligen lanserats med ny form och uppdaterat innehåll! Nu kan du också få diplom efter genomgången kurs. Välkommen in och upptäck!

FRÅGOR
Liselotte Aldén Institutionen för geovetenskaper, Vindkraftenheten, Uppsala universitet Campus Gotland

Här finns mer information.

Vindkraftverk i vinterlandskap
Vindkraftverk i vinterlandskap

WAKE CONFERENCE 15-17 JUNI 2021

Illustration av en vindvak, loggorna för EAWE och IEA, Stefan Ivanell och Jens Nørkær Sørensen

Wake Conference är sedan 2015 en sammankomst för forskare inom vindkraft för forskningsområdena modellering och interaktion av vindkraftverk och vindkraftparker både på land och hav. Konferensen hålls vartannat år i världsarvsstaden Visby, Gotland. 

Värdar för konferensen är Uppsala universitet (UU) and Danmarks Tekniska universitet (DTU).
Professor Stefan Ivanell och Professor Jens Nørkær Sørensen.

Detta års publicerade artiklar:
2021.

Tdigare konferensen och publicerade vetenskapliga artiklar:
2019.
2017.
2015.

Nytt projekt - Parkblockering, validering av modelleringsmöjligheter

  Illustration i svart och vitt vindvakar

Projektledare: Stefan Ivanell, Uppsala universitet
Finansiär: Energi Myndigheten

Vindparksblockering är ett mångfacetterat fenomen som består av en kombination av flera effekter från de individuella vindturbiners uppströms blockering till storskaliga atmosfäriska förhållanden som styr omblandning och flödesmönster.
Till följd av komplexiteten finns en bristande konsensus i industrin i hur vindkraftblockering ska beräknas. De modeller som appliceras har varierande förmåga att hantera de olika delarna av problemställningen.
De övergripande målen i projektet är att skapa en ökad förståelse för de bakomliggande fenomenen som skapar vindparksblockering.
I detta ingår att identifiera de viktigaste effekterna, kvantisera dess potentiella inverkan på blockering samt utvärdera vilka modeller och metoder som krävs för att beräkna förväntad blockering på en framtida vindpark. Detta projekt kommer få stor vikt för industrins möjligheter att bedöma tredje parts beräkningar av blockeringseffekter som de är mycket beroende av och där det idag råder stor osäkerhet.

Nytt projekt - Rationell hantering av systembalans i ett system med nära 100% förnybar el

Logga Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare: Lennart Söder, KTH
Finansiär: Energi Myndigheten
 
Vindkraften har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta öka under de kommande decennierna. Solkraft är också en förnybar energikälla som förväntas öka.
I ett kraftsystem hålls en kontinuerlig balans mellan produktion och konsumtion.
I det nordiska kraftsystemet hanteras detta i dagsläget huvudsakligen med vattenkraft. Med stora mängder vind- och solkraft, blir det en utmaning att upprätthålla denna balans. Hela systemet bli mer volatilt med helt olika förutsättningar beroende på driftsituation.
Även i detta system måste den kontinuerliga balansen upprätthållas mellan produktion och konsumtion. I dagsläget, 2020, finns flera olika stödtjänster för balansering, vilka påverkar varandra: FFR, FCR, aFRR, mFRR, timskifteshandel etc.
 
Syftet med detta projekt är att skatta framtida obalanser och behov av stödtjänster. Dessa kommer variera mellan olika timmar i ett framtida system helt baserat på förnybar elproduktion. Utgångspunkter är ett system med mycket högre elförbrukning och samtidigt mer flexibelt.

Var med och skapa framtiden för vindkraft

Vindkraftverk och vatten

Studera Vindkraftprojektering på magister- och mastersnivå på Uppsala universitet.
Se en kort film om utbildningen: https://youtu.be/b4oRz_27uec

Det ettåriga magisterprogrammet och det tvååriga mastersprogrammet i vindkraftprojektering riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare samt teknologer. Utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt och det finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt. Det tvärvetenskapliga programmet lägger grunden för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin eller för forskarstudier.
Utbildningen är på engelska och du är behörig med en kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Mer information om programmen hittar du på Uppsala universitets hemsida:
Magisterprogrammet
Mastersprogrammet 
 

Senast uppdaterad: 2021-10-11