Nyheter och Blogg

Nedan finner du våra senaste nyheter och blogg.

The Wind Power Research in Focus Conference 2022

Wind energy researchers and partners, we are looking forward to welcoming you all and give you the latest news from the research front when gathering the Swedish wind energy academy with partners.

Date: October 24-25
Location: Gothenburg

The sessions will include presentations from the fields of planning, siting, turbine technology, operation and maintenance, and system integration.
In addition, the new national Swedish Wind Centre will be launched.

For more practical information and registration
Registration closes October 14.

Here you will find the program

Welcome!
SWPTC, STand UP for Wind, Energiforsk, RISE

(All information och konferensen är på engelska).

Wake Conference 2023

Wake Conference 2023

Next Wake Conference, June 20-22 2023! The conference will be held in person on the island of Gotland, Sweden in the world heritage city of Visby. More information on the conference can be found at wakeconference.se

If you are interested in submitting an article and presenting at the conference please note that abstract submissions are accepted until October 31st.

We hope to see you there!

Best regards,
Stefan Ivanell and Jens Nørkær Sørensen
Organizers of Wake Conference 2023

Disputation: Efficient large-eddy Simulation for Wind Energy Applications

Henrik Asmuth disputerar den 28 april 2022.
För mer information.

Nytt projekt: HiFiWake - Tilgängliggörande av High-fidelity vindparksmodellering för industriella tillämpningar

Logga UU

Projekttiden: December 2021 - December 2023
Projektledare: Stefan Ivanell
Finansiär: Energimyndigheten

Projektet kommer att stänga kvarvarande luckor i vindkraftspecifika
modelleringsförmåga hos LBM-modeller (Lattice-Boltzmann-Method). Det
resulterande LBM-ramverket kommer slutligen att överbrygga klyftan mellan
akademisk high-fidelity-modellering och industriell praxis. Detta resulterar i
betydande osäkerhetsreduceringar som direkt kommer att gynna användande
av vindresursen och kostnadseffektiv utveckling av vindkraft.

Målet med projektet är att utveckla och validera en GPU (Graphic Processor
Unit)-baserad LBM-LES (Lattice-Boltzmann Method - Large Eddy Simulation)
teknik som grund för ny beräkningsmetodik.

Syftet med den beräkningsmetodiken är att möjliggöra avancerade simuleringar av
vindturbiner i typiskt svenska förhållanden med prestanda som är relevant för
industrin. Detta innebär kostnadsminskning av beräkningstid på två
storleksordningar jämfört med klassiska LES-modeller.

Här finns mer information om projektet.

Nytt projekt: Using Physics-Informed Machine Learning for reusing power system components

Logga KTH

Projekttiden: November 2021 - November 2025
Projektledare: Kateryna Morozovska, Kungliga Tekniska Högskolan
Finasiering: Vinnova

Syftet med projektet är att använda innovativa beräkningsmetoder och dra nytta av fysik-informerade neurala nätverk (PINN) för att studera åldrandet av kraftkomponenter samt att i vindparken hitta möjliga tillämpningar för deras återanvändning. Projektets mål är att: - använda PINNs för att förutsäga komponenternas åldrande. - studera potentiella tillämpningar av metoden. - identifiera metoder för övervakning av äldre komponenter för att garantera systemets säkerhet.

Förväntade effekter: - Nya strategier för hantering av uttjänta komponenter kan minska de negativa klimatpåverkan inom det förnyelsebara energi systemet - Svenska och internationella företag kommer kunna använda vår metodik för att minska kapitalinvesteringar och få ökad avkastning på investeringar även efter avveckling av vindkraftverken Resultat: - Utveckla PINNs som hjälper till att förutsäga åldrandet av kraftkomponenter i en vindpark - Ta fram strategier för återanvändning och upcycling av kraftkomponenter till nya tillämpningar

Projekt kommer att pågå mellan den 1 november 2021 och den 30 juni 2026. Projektet kommer att bestå av sju arbetspaket. Det första arbetspaketet fokuserar på att identifiera nyckeltillgångar. Arbetspaket 2 och 3 kommer att inriktas sig på utveckling av PINN-metoder och utgör den längsta projektfasen. Arbetspaket 4, 5 och 6 ska testa metoderna, med hjälp av fallstudier föreslå nya möjliga tillämpningar för tillgångarna, samt ge en ekonomisk utvärdering av resultaten. Arbetspaketet 7 ska fokusera på spridning av projektresultaten.

Här kan du läsa mer om projektet.

WAKE CONFERENCE 15-17 JUNI 2021

Illustration av en vindvak, loggorna för EAWE och IEA, Stefan Ivanell och Jens Nørkær Sørensen

Wake Conference är sedan 2015 en sammankomst för forskare inom vindkraft för forskningsområdena modellering och interaktion av vindkraftverk och vindkraftparker både på land och hav. Konferensen hålls vartannat år i världsarvsstaden Visby, Gotland. 

Värdar för konferensen är Uppsala universitet (UU) and Danmarks Tekniska universitet (DTU).
Professor Stefan Ivanell och Professor Jens Nørkær Sørensen.

Detta års publicerade artiklar:

Tidigare konferenser och publicerade vetenskapliga artiklar:

Nytt projekt - Parkblockering, validering av modelleringsmöjligheter

  Illustration i svart och vitt vindvakar

Projektledare: Stefan Ivanell, Uppsala universitet
Finansiär: Energi Myndigheten

Vindparksblockering är ett mångfacetterat fenomen som består av en kombination av flera effekter från de individuella vindturbiners uppströms blockering till storskaliga atmosfäriska förhållanden som styr omblandning och flödesmönster.
Till följd av komplexiteten finns en bristande konsensus i industrin i hur vindkraftblockering ska beräknas. De modeller som appliceras har varierande förmåga att hantera de olika delarna av problemställningen.
De övergripande målen i projektet är att skapa en ökad förståelse för de bakomliggande fenomenen som skapar vindparksblockering.
I detta ingår att identifiera de viktigaste effekterna, kvantisera dess potentiella inverkan på blockering samt utvärdera vilka modeller och metoder som krävs för att beräkna förväntad blockering på en framtida vindpark. Detta projekt kommer få stor vikt för industrins möjligheter att bedöma tredje parts beräkningar av blockeringseffekter som de är mycket beroende av och där det idag råder stor osäkerhet.

Nytt projekt - Rationell hantering av systembalans i ett system med nära 100% förnybar el

Logga Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare: Lennart Söder, KTH
Finansiär: Energi Myndigheten
 
Vindkraften har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta öka under de kommande decennierna. Solkraft är också en förnybar energikälla som förväntas öka.
I ett kraftsystem hålls en kontinuerlig balans mellan produktion och konsumtion.
I det nordiska kraftsystemet hanteras detta i dagsläget huvudsakligen med vattenkraft. Med stora mängder vind- och solkraft, blir det en utmaning att upprätthålla denna balans. Hela systemet bli mer volatilt med helt olika förutsättningar beroende på driftsituation.
Även i detta system måste den kontinuerliga balansen upprätthållas mellan produktion och konsumtion. I dagsläget, 2020, finns flera olika stödtjänster för balansering, vilka påverkar varandra: FFR, FCR, aFRR, mFRR, timskifteshandel etc.
 
Syftet med detta projekt är att skatta framtida obalanser och behov av stödtjänster. Dessa kommer variera mellan olika timmar i ett framtida system helt baserat på förnybar elproduktion. Utgångspunkter är ett system med mycket högre elförbrukning och samtidigt mer flexibelt.

Var med och skapa framtiden för vindkraft

Vindkraftverk och vatten

Studera Vindkraftprojektering på magister- och mastersnivå på Uppsala universitet.
Se en kort film om utbildningen: https://youtu.be/b4oRz_27uec

Det ettåriga magisterprogrammet och det tvååriga mastersprogrammet i vindkraftprojektering riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare samt teknologer. Utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt och det finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt. Det tvärvetenskapliga programmet lägger grunden för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin eller för forskarstudier.
Utbildningen är på engelska och du är behörig med en kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Mer information om programmen hittar du på Uppsala universitets hemsida:
Magisterprogrammet
Mastersprogrammet 
 

Senast uppdaterad: 2022-10-18