Om oss

Den framtida expansionen av vindkraft i Sverige står inför många utmaningar. Det innebär ett behov av ny kunskap och kompetens för att företag och myndigheter ska kunna integrera el från vindkraft på ett framgångsrikt och optimalt sätt i det svenska elnätet, hitta lämpliga områden för att etablera vindkraftparker samt placeringen av vindkraftverk i dessa parker för att bäst utnyttja vindförhållandena. STandUP for Winds tvärvetenskapliga forskningsarbete inom åtta forskningsområden för vindkraft strävar efter att möjliggöra och bidra till detta arbete.

STandUP for Wind är ett forskningscentrum profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet (UU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå Tekniska universitet (LTU) inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

Forskningscentret involverar närmare 70 personer och har en omsättning på cirka 40 miljoner svenska kronor för forskning, utbildning och samverkan.

Här finns information om STandUP for Winds pågående projekt (endast på engelska).

Samverkansparters loggor, STandUP for Wind
Samverkanspartners loggor, STandUP for Wind

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, AVDELNINGEN FÖR ELKRAFTTEKNIK

Forskningen och utbildningen vid avdelningen för elkraftteknik täcker områden som elmarknader, förnybar elproduktion och dess integration i systemet, kraftsystemdynamik, drift och styrning, kraftelektronik och dess tillämpning i nätet, elektriska enheter och maskiner och deras tillämpningar inom eltransport samt fjädrande kommunikations- och styrsystem.

Forskningsområden (vidare information är på engelska):
Elektriska Maskiner och Drivsystem
Elmarknader
Kraftelektronik
El-system, drift och kontroll

Här finns mer information om KTHs avdelningen för elkraftteknik.

Logga Kungliga Tekniska Högskolan KTH

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, AVDELNINGEN FÖR ELEKTRONISK TEORI OCH KONSTRUKTION

Logga Kungliga Tekniska Högskolan KTH

Avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion (EME) bedriver forskning och utbildning inom grundläggande elektroteknisk teori och elektriska komponenters fysiska och tekniska fundament. Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom grundläggande elektroteknisk teori och elektriska komponenters fysiska och tekniska fundament.

Forskningsområden (informationen är på engelska):
Antenna theory and design
Applied Physics in Electrotechnology
Asset management
Electromagnetic compatibility (EMC)
Electromagnetic metamaterials and metasurfaces
Electromagnetic theory
Electrotechnical modeling
Energy storage for Smart grid
Insulation diagnostics
Lightning and Lightning Protection

Här finns mer information om KTHs avdelning för elektroteknisk teori och konstruktion.

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, AVDELNINGEN FÖR MEKANIK

Forskningen vid institutionen för mekanik sträcker sig över ett brett spektrum av områden, från de mer grundläggande till direkta tillämpningar; från materiens mikroskopiska beståndsdelar till de största makroskopiska längdskalorna i turbulens; från de snabba förloppen i stötvågor till tidsskalorna för klimatutvecklingen.

Forskningsområden (vidare information är på engelska):
Tillämpad strömningsmekanik
Biomekanik
Strömning i komplexa medier, fler-fasströmning och flöden med kemiska reaktioner
Flödesstabilitet och turbulens

Här finns mer information om KTHs avdelning för mekanik.

Logga Kungliga Tekniska Högskolan KTH

MARCUS WALLENBERGS LABORATORIUM FÖR LJUD - OCH VIBRATIONSFORSKNING (MWL)

Logga Kungliga Tekniska Högskolan KTH

Idag är MWL en del av institutionen för Farkost och flyg och har med cirka 35 anställda vuxit till Skandinaviens största högskolecentrum för forskning inom ljud och vibrationsområdet. Vid MWL finns det tillgång till utrustning och högklassiga lokaler för ljud och vibrationsmätningar
 

Forskningsområden (informationen är på engelska):
Farkostteknik och solidmekanik
Flight Dynamics
Road Vehicles
Solid Mechanics
Conceptual Vehicle Design
Lightweight Structures
Naval Architecture
Rail Vehicles

Strömningsmekanik och Teknisk akustik
Biomechanics
Flow Stability and Turbulence
Sound and Vibration (MWL)
Complex, Multi-phase and reacting flows
Applied Fluid Dynamics

Här finns mer information om Marcus Wallenbergs laboratorium för ljud- och vibrationsforskning (MWL).

Sveriges lantbruksuniversitet

Logga Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper Campus Gotland

På Campus Gotland finns avdelningen som bedriver forskning och undervisning inom vindkraft och energiomställning. Områden inom forskningen för vindkraft är; vindkartering,strömningsmekanik för vindturbiner i vindkraftparker och skog, planering och acceptans samt drift och underhåll.

Pågående forskning:
Energiomställning Gotland
Vakar
Samhällsvetenskapligt perspektiv
Urvals- och beslutsanalys i planering för energi

Här finns mer information om Uppsala universitet och avdelningen för vindenergi, Campus Gotland.

Logga Uppsala universitet

Uppsala universitet, avdelningen för elektricitetslära

Logga Uppsala universitet

Vid avdelningen för elektricitetslära studerar vi många olika aspekter av elektricitet: hur man kan omvandla förnybara energikällor som vind, vågor och strömmande vatten till användbar elektricitet, eldistribution och system för energilagring, diamantelektronik, plasmateknologi och blixturladdningar.

Forskningsområden:
Vågkraft
Vindkraft
Marin strömkraft
Vattenkraft
Diamantelektronik
Plasma
Åskforskning
Elektrisk energilagring
Robotautomation
Rent vatten
Elektriska framdrivningssystem
Elnätsstudier
Beräknings och datafunktionell vetenskap och teknik i energisystem
Laddning av elflyg

Informationen är på engelska:
OCEAN ENERGY SCALE-UP ALLIANCE (OESA) 

Här finns mer information om Uppsala universitet och avledning för elektricitetslära.

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Vindenergiforskningen vid Uppsala universitet Institutionen för geovetenskaper studerar både vindprofilen och turbulensen genom mätningar och simuleringsmodeller. Avdelningen har i samarbete med WeatherTech Scandinavia genomfört en kartläggning av Sveriges vindflöden. För närvarande har grupper inom geovetenskaper bland annat projekt inom vindkraft i skogar, isackumulering på vindkraftverk och ljudutbredning från vindkraftverk.

Forskning om vindkraft har bedrivits sedan 1975. I början koncentrerades forskningen till mätningarna: De första mätmastarna byggdes med vindkraftverket Kalkungnen (35 meter höga). Senare placerades en mätmast i Lapplands berg nära Suorva och en mätmast placerades i skogen nära Ryningsnäs (140 meter). Den senaste uppsatta mätmasten är 180 meter och mätningarna sker i samarbete med OX2 Wind AB.

Här finns mer information om Uppsala universitet och forskningen inom Institutionen för geovetenskaper.

Logga Uppsala universitet
Senast uppdaterad: 2022-10-20